logo

Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY
„Tenis kempy“

provozované Janou Bálkovou,
IČ: 03529096, se sídlem Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Bolebořská 535/4

Těmito všeobecnými podmínkami jsou vázáni samotní účastníci kempů a v případě účastníků mladších 18 let jejich zákonní zástupci, kteří se zavazují zajistit pro účastníky podmínky pro plnění povinností hráče a zajistit dodržování těchto podmínek jejich dítětem.

1. účastníci kempu

2. kempy

3. platby a storno podmínky

4. práva a povinnosti účastníka

5. ochrana osobních údajů

6. platnost

1.     ÚČASTNÍCI KEMPU

 1.1. Účastníky tenisových kempů organizovaných Janou Bálkovou, IČ: 03529096, se sídlem Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Bolebořská 535/4 (dále jen „Tenis kempy“) se mohou stát děti od 3,5 let věku, mládež i dospělí.

1.2. Pro účast na kempu účastník vyplní on-line přihlášku na webu www.tenisakademiebalek.cz a uhradí cenu kempu. Přihláška na kemp se stává závaznou výslovným potvrzením účasti hráče na kempu ze strany vedení Tenis kempy.

1.3. Práva a povinnosti účastníků (resp. jejich zákonných zástupců) nejsou přenositelná na jiné účastníky ani na jiné osoby.

2.    KEMPY

2.1. Tenis kempy nabízí tyto typy tenisových kempů, pro rekreační, výkonnostní i závodní tenisty:

(i) víkendové kempy,
(ii) víkendové pobytové kempy,
(iii) letní příměstské kempy,
(iv) vícedenní pobytové kempy. 

2.2. Trenéry a doprovod pro konkrétní tréninkové jednotky na kempu a sportovní i doplňkový program kempu určuje vedení Tenis kempy. V případě nepřízně počasí bude pro účastníky kempu zajištěn alternativní program, např. společenské hry, tematické projekce a projekce přiměřené věku účastníků kempu apod.

2.3. Hráči se účastní aktivit Tenis kempy na vlastní nebezpečí; Tenis kempy doporučuje, aby účastníci byli pojištěni. Veškerých tréninků je oprávněn se účastnit pouze zdravotně způsobilý hráč. Zjistí-li Tenis kempy před začátkem kempu či v jeho průběhu, že účastník vykazuje známky infekčního onemocnění, nebo jiného onemocnění či zranění, které brání dalšímu tréninku či pobytu na kempu, je oprávněn účastníka z tréninku či celého kempu vyloučit; jde-li o děti a mládež, je trenér povinen o tom bez zbytečného odkladu informovat zákonného zástupce účastníka a vedení Tenis kempy.

3.    PLATBY A STORNO PODMÍNKY

3.1. Účastník bere na vědomí, že běžnou praxí provozovatelů sportovišť a ubytování v ČR a tedy i povinností Tenis kempy je úhrada pronájmu sportoviště a ubytování předem, a to bez možnosti vrácení peněz či náhrady za nevyčerpané rezervované časy, bez ohledu na důvod nevyčerpání rezervovaného času. Bude-li provoz Tenis kempy a/nebo provoz využívaných tréninkových míst a/nebo ubytovacích zařízení přerušen nezávisle na vůli Tenis kempy a/nebo bude konání kempu bránit překážka, kterou nelze odvrátit nebo překonat (například stávka, povodeň, odstávka/výpadek elektrického proudu, zákaz provozování sportoviště či ubytování, zákaz hromadných akcí nad určitý počet účastníků apod.), nevzniká tím účastníku nárok na vrácení ceny ani jakékoli splátky na cenu kempu uhrazené za nekonaný kemp a účastník je oprávněn vybrat si náhradní termín stejného typu kempu pořádaného Tenis kempy v následujících 12 měsících od termínu plánovaného zahájení zrušeného kempu; v takovém případě se splátky na zrušený kemp považují za splátky na takovýto náhradní kemp. Na náhradní kemp je účastník oprávněn přihlásit se nejpozději ve lhůtě určené  Tenis kempy v nabídce náhradních kempů, jinak jeho nárok na náhradní kemp zaniká. Kemp řádně zahájený, avšak z výše uvedených důvodů přerušený, se považuje za dokončený, tedy bez nároku na vrácení ceny kempu či náhradu.

3.2. Cena za kemp je určena ceníkem Tenis kempy, kde je také vymezeno, co je v ceně daného kempu zahrnuto.

3.3. Cenu kempu hradí účastník formou jedné nebo dvou splátek ve lhůtách určených fakturou vystavenou Tenis kempy a následného doplatku podle vyúčtování Tenis kempy nejpozději před nástupem na kemp.

3.4. V případě, že se účastník kempu rozhodne závaznou přihlášku zrušit a z kempu odhlásit, uhradí storno poplatky ve výši podle termínu zrušení přihlášky na kemp a v závislosti na typu kempu:

3.4.1. v případě zrušení víkendového kempu nebo letního příměstského kempu:

(i) při zrušení přihlášky více než 30 dní před nástupem na kemp: stornopoplatek činí 100% z uhrazené první splátky ceny kempu,
(ii) při zrušení přihlášky 29-0 dní před nástupem na kemp: stornopoplatek činí 100% z celkové ceny kempu;

3.4.2. v případě zrušení víkendového pobytového kempu nebo vícedenního pobytového kempu:

(i) při zrušení přihlášky více než 30 dní před nástupem na kemp: stornopoplatek činí 50% z celkové částky uhrazené hráčem jako první dvě splátky ceny kempu,
(ii) při zrušení přihlášky 14-29 dní před nástupem na kemp: stornopoplatek činí 100% z celkové částky uhrazené hráčem jako první dvě splátky ceny kempu,
(iii) při zrušení přihlášky 0-13 dní před nástupem na kemp: stornopoplatek činí 100% z celkové ceny kempu.

3.5. Tenis kempy doporučuje uzavřít pojištění storna a případně přerušení pobytu na kempu.

4.    PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA

4.1. Účastník kempu je povinen dodržovat provozní řád provozovatele ubytování a sportoviště, na kterém se kemp koná, zejména dodržovat pořádek v prostorách sportoviště, po ukončení tréninku uklidit kurt (v případě sucha nejdříve postříkat, potom urovnat hrablem a následně upravit koštětem nebo síťovačkou), zacházet šetrně se zapůjčenou výstrojí i se zařízením sportoviště, které prostřednictvím Tenis kempy využívá.

4.2. Účastník je dále povinen dodržovat pravidla kempu, zejména:

(i) dodržovat disciplínu na všech akcích, při odpočinku, jídle, v denním pořádku, spaní a hygieně;
(ii) respektovat pokyny trenérů a opatrovatelů; v případě opakovaného porušení disciplíny přes opakovaná napomenutí je Tenis kempy oprávněna hráče z kempu vyloučit bez nároku na vrácení ceny kempu či jinou náhradu;
(iii) pečlivě zacházet s předměty na sportovišti, v šatnách a v ubytovacím prostoru, jakož i se sportovním nářadím, které bude k dispozici, a nijak je nepoškozovat;
(iv) nahradit škody nebo ztráty, které byly jeho vinou způsobeny, jak na zařízení a vybavení sportoviště, tak na majetku ostatních osob;

4.3. Účastník se kempu účastní na vlastní nebezpečí; v případě eventuálního úrazu či škody na majetku účastníka neexistuje žádný nárok na náhradu škody nebo jiné nároky vůči Tenis kempy. Tenis kempy upozorňuje na skutečnost, že provozovatelé sportovišť a ubytování obvykle vylučují svou odpovědnost za škody na věcech odložených v šatnách i jiných místech sportoviště, resp. ubytování. Tenis kempy doporučuje účastníkům nevozit na kempy větší obnosy peněz než nezbytně nutné, cennosti a drahé vybavení (zejména mobilní telefony a podobnou elektroniku) a sjednat si příslušné pojištění.

5.    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Účastník a jeho zákonný zástupce berou na vědomí, že Tenis kempy jakožto správce osobních údajů, je oprávněn zpracovávat jejich osobní údaje v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“). Rozsah, účel a další podrobnosti zpracování osobních údajů je stanoven v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který každý hráč/zákonný zástupce uděluje vedení Tenis kempy v písemné podobě. Odkaz na GDPR dokument.

6.    PLATNOST

 6.1. Tyto všeobecné podmínky Tenis kempy nabývají platnosti od 25. 8. 2020. Tenis kempy si vyhrazuje právo jednostranně podmínky měnit, upravovat a doplňovat, a to vždy s platností od počátku následující letní či zimní tenisové sezóny.

6.2. Neplatnost jakékoli části těchto podmínek či případná obsahová neúplnost nezpůsobuje neplatnost ostatních částí podmínek. V případě, že se některé ustanovení podmínek stane neúčinným, nemá taková skutečnost vliv na ostatní ustanovení podmínek.

Jana Bálková
Bolebořská 535/4, 184 00 Praha 8
IČ   03529096
DIČ CZ8056232327

Vytisknout E-mail

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat